Hiệu suất hoạt động bị doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào