Giải pháp phần mềm quản lý

Giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp hiệu quả, giúp vận hành bộ máy công ty được đồng bộ qua mọi quy trình và giai đoạn sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ

Giải pháp mầm mềm tại OBC đa dạng các loại hình, bao gồm:

  • Giải pháp phần mềm quản lý bán hàng
  • Giải pháp phầm mềm quản lý kho
  • Giải pháp phần mềm quản lý sản xuất
  • Giải pháp phầm mềm quản lý nhân sự
  • Giải pháp phầm mềm quản lý chuồi cung ứng